<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

To Boldly Go...

Vandaag heeft het ziekenhuis gebeld voor mijn moeder-- de uitslag van alles is nu uitgesteld tot donderdag. Lekker dan. De uitslag van haar oksel kan er heel misschien toch morgen zijn.

Verder vandaag niet zo heel veel gedaan. Nog even rondescheurd in m'n bad-ass Micra, lekker veel te hard door de polder geracet-- dank u politie voor uw schitterende afwezigheid.

En vanavond gaat Star Trek: Enterprise weer verder! Eindelijk! Na een flink aantal maanden wachten is het dan nu eindelijk zover-- Veronica gaat verder met seizoen IV van de 5e (of 6e, ligt eraan of je The Animated Series meetelt) Ster Trek serie. Nee ik ben geen nerd, ik houd gewoon van Star Trek 8).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:40 PM, by Anonymous Anonymous

Goed nieuws , Enterprise gaat weer verder ;)
Dat wordt kijken vannavond,
en dan nog ff de dreambox inprogrammeren.

Andre    » Post a Comment