<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Summer Of '69

Gister ging ik met Mascha en Renate Amsterdam in. Na deze nogal niet-plezante dagen was het tijd voor iets leuks. We hadden eerst tentamen Filosofie (ugh); alledrie hebben we hem gehaald (joechei). Daarna gingen we eerst bij Renate's nieuwe kamer kijken. Ze heeft deze kamer voor twee maanden; daarna gaat ze in haar "vaste" kamer in Amsterdam. De tijdelijke kamer (van een vriendin van haar die twee maanden naar Brazilie gaat) is echt onwijs mooi; groot, en dichtbij de VU.

We dropten onze spullen bij Renaat, we zouden daar namelijk ook slapen die avond. We hadden besloten uit eten te gaan (eerst wilden we naar Boom Chicago, maar die was uitverkocht), en Renate wist wel een goedkoop maar toch lekker restaurant. Eerst wilden we nog even langs de VU om de antwoorden van ons tentamen te controleren; dit bleek moeilijker dan we dachten. Na nogal lang in een bepaalde bus gezeten te hebben kwamen we tot de ontdekking dat we de verkeerde kant op reden. Mas vroeg even aan de chauff, en ja hoor, we reden inerdaad de verkeerde kant op. Kut. Wij uitstappen, en wachten op de bus terug. Juist ja. Om 19:00 (1 uur later; het had maar 10 minuten hoeven duren!) waren we dan eindelijk bij de VU; alledrie hebben we ons tentamen gehaald! En Renate kreeg gelijk wat betreft restaurant; het was inderdaad lekker en goedkoop :). Beetje jammer alleen van die vage figuren achter ons met die door merg-en-been gaande stem en lach. Maar goed.

Daarna wilden we naar de film. Mascha bekeek het programma en zei dat National Treasure om half tien begon; daarvoor waren we te laat. In plaats van naar Mas te luisteren, ging ik toch zelf kijken... En kwam tot de conclusie dat de film ook om 22:45 begon! Dus, wij richting het Muntplein, we gaan naar binnen (nadat ik weer ging duwen tegen een deur waar "TREKKEN" op stond), en er was niemand. Bleek dat die 22:45 voor de zaterdag gold... Had Mas dus toch gelijk.

Dan maar naar de kroeg. We gingen naar De Kooper, en het was erg gezellig. Ik nog zowat slaaande ruzie (:P) met Renaat omdat ik Summer Of '69 een echt mannennummer vond (en dat is het ook, punt). Ik was trouwens wel de lul de hele avond, niet te kort. Zelfs het pakken van de verkeerde bus werd op mij afgeschoven...! :P

Daarna met de nachtbus naar Renate's kamer. Lekker geslapen aldaar, de volgende ochtend lekker ontbeten. Renate had nog wat gedoe met haar kamer, maar dat loste zichzelf op. Daarna naar huis, werken, daarna nog even Marcel bijpraten en dat was het.

Werken morgen.

---

14 Februari komt eraan. Statistiek. Rozen. Statistiek en rozen? Ja.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:41 PM, by Blogger Renate

die bus was ook jouw schuld en het is gewoon geen mannennummer. lekker pûh.    » Post a Comment