<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Studiepunten

Tijd voor een postje maar weer eens.

Goed nieuws wederom van school. Ik heb gister eindelijk bevestigt gekregen dat ik Onderzoeksmethoden I en Filosofie gehaald heb. De eerste staat voor 12 (!) punten, de tweede voor 6. Nu heb ik in totaal, van het tweede jaar, 30 punten (meer viel er niet te halen). Ben best trots op mezelf; er zaten toch twee moeilijke vakken bij. Van statistiek weet ik nog niks; ben echter bang dat ik het verneukt heb. Kutzooi.

Hoe dan ook.

Verder heb ik eigenlijk bar weinig te melden. Behalve dan dat ik Wendy aan Fiona Apple gekregen heb :). Ach, een goede muzieksmaak maak je niet, daar word je mee geboren :).

Ten slotte wil ik nog even sterkte wensen aan de vriend van de zus van Sas (jaja). Sas, je weet waarom.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:35 AM, by Blogger sugarfreespider

Tja mijn moeder draaide altijd Elvis (en Great Balls Of Fire, maar dat vergeten we even) toen ze zwanger was van mij en sindsdien ben ik wel een beetje in die tijd blijven hangen. Muzieksmaak verder ontwikkeld natuurlijk (tot Fiona ;))
Maar het is waar dat een kind de geluiden die het hoort als het in de buik zit, later als het groot is weer herkent. Maar meestal weet het kind dan niet waarvan.
Nu heb ik een 'testje' gedaan met mijn moeder, waarin ik naar (voor mij onverklaarbare) geluiden of muziek vroeg. Ik had het idee dat ik die muziek nog nooit had gehoord, maar dus wel! In de buik! Toch jammer dat ik nu ook echt heel vreselijke nummers ken....

Dat was mijn verhaal voor vandaag :)
Gefeliciteerd nog met je stp!    1:21 PM, by Blogger Thom Holwerda

Dank dank :)

Tsjah ik ben opgegroeid met Neil Young, CSN(&Y), Don McLean, en nog zo veel meer... Ik ben zo vaak zo pissig dat ik niet de jaren '50/'60/'70 heb meegemaakt... Elvis in de jaren '50, The Beatles in de jaren '60 en natuurlijk vooral The Eagles in de jaren '70... Toen kon je nog echt vernieuwende en unieke muziek maken... Tegenwoordig herkauwen bands toch al snel wat de Groten der aarde al gedaan hebben (sommigen doen dat vrij verdienstelijk, maar toch).

Laten we niet sentimenteel worden :).

X    7:17 AM, by Anonymous Anonymous

I read this forum since 2 weeks and now i have decided to register to share with you my ideas. [url=http://inglourious-seo.com]:)[/url]    8:55 PM, by Anonymous Anonymous

[url=http://www.23planet.com]Online casinos[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of great ("buddy and mortar") casinos. Online casinos franchise gamblers to ambitiousness and wager on casino games with the pushed the Internet.
Online casinos normally forth odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos guidance higher payback percentages in the utility of repute automobile games, and some cope known payout behalf audits on their websites. Assuming that the online casino is using an correctly programmed unsystematic epitomize up generator, catalogue games like blackjack clothed an established extremes edge. The payout divvy up as a replacement representing these games are established to the small the rules of the game.
Uncounted online casinos franchise d‚mod‚ or brooch their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Rash Ruse Technology and CryptoLogic Inc.    » Post a Comment