<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Happy place!

Eindelijk weer eens een keer goed nieuws!!! De uitslag van m'n moeders onderzoek naar de bobbel in haar oksel is binnen: de uitslag is goed!!! Er zit niks in haar oksel! Dus ook geen uitzaaiingen! :D Ik ben echt in m'n hele leven nog nooit zo blij geweest als toen ik dat hoorde-- nu hoeft ze "maar" een operatie te ondergaan! Dit is een vrij goed-te-doene operatie, en alles ziet er nu extreem zonnig uit!

Het is wel net Medisch Centrum West hier, want mijn vader wordt donderdag aan zijn rug geopereerd. Hij wist al lang dat deze operatie eraan kwam, dus als een verassing komt het niet. Ze hebben mijn vader op de plaats van een uitvaller gezet vanwege de situatie omtrent mijn moeder. Mijn vader zal een week of tien tot twaalf "buiten werking" zijn. Mijn moeder moet nu eerst zes weken aan de medicijnen, dan wordt ze geopereerd, dan zes weken herstellen, en dan zeven weken bestralen (kankercellen regeneren niet, normale cellen wel).

Dank aan alle mensen die de afgelopen dagen om mijn familie en mij gedacht hebben, ik waardeer dit zeer. Zo'n situatie als dit laat weer zien hoe ontzettend veel goede vrienden en vriendinnen ik eigenlijk wel niet heb :). Mag mijzelf een gelukkig mens prijzen wat dat te gaat.

PS: Heb weer college samen met Mopsie! Oh, wat een vreugde! Oh, wat zijt Gij mij goedgezind opeens, kerel daarboven :P.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:34 AM, by Anonymous Anonymous

Ben echt super blij voor je mop, maar dat weet je ;)
Dikke X Sassaaa    12:40 AM, by Blogger Thom Holwerda

Yup :)

Dikke X    2:30 PM, by Anonymous Anonymous

Ik had het je al gezegd, maar ik ben blij voor je:) het blijft rot, maar het is al wat minder rot dan het had kunnen zijn:) Kus    10:10 PM, by Anonymous Anonymous

ow gelukkig !    10:44 PM, by Blogger Thom Holwerda

Dankje, dankje.

Anonymous: wie ben je? :P    12:20 AM, by Anonymous Anonymous

Oh sorry,
vergete mn naam eronder te type
ik ben andre
(van het skyos forum)    » Post a Comment