<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Drivin' Home For A Saturday NightEigenlijk zou ik deze zaterdagavond mee naar Bolle gaan-- maar ik had geen geld en eerlijk gezegd ook helemaal geen zin om uit te gaan. Net toen ik me had voorbereid op een avondje in me remi TV kijken, msn'de Renate me of ik wat te doen had vanavond - dat had ik dus niet - en toen of ik zin had om Monthy Python te kijken. Daar zei ik natuurlijk geen nee tegen :) !

Ik haalde haar om 22:00 uur op bij haar thuis, en we gingen bij mij MP kijken - The Life Of Brian dit keer. Dat was namelijk de enige die ik nog niet gezien had. Ik vond hem uiteindelijk niet leuker dan The Meaning Of Life, maar hij kwam wel dicht in de buurt.

Toen de film af was keek ik of er nog leuke extra's op de DVD stonden-- er stond een documentaire over de Pythons op. Ik vond hem erg leuk (veel oude beelden), maar Renate was moe en sufte zo weg in mijn chill-stoel :). Haha, zag er best schattig uit :P. Jobje speelde nog even de aandachtgeile superkat uit (echt lief) en toen bracht ik Renate naar huis, ze moest immers weer werken de volgende ochtend.

Renaat, het was weer gezellig! Moeten we nog steeds vaker doen! En weer zeg ik, volgende keer komt Sas ook! :)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:34 PM, by Anonymous Anonymous

je stoel is inderdaad Chill :)
Minder als je wakker probeert te blijven, haha!
doeg!    12:17 AM, by Blogger Thom Holwerda

Zo jammer dat ik geen fototoestel bij de hand had, anders had ik echt een leuke foto gehad :).    5:31 PM, by Anonymous Anonymous

Yeah... you can count me in
Dikke X Sassaaa    7:26 PM, by Blogger Thom Holwerda

Je weet he: ik vergeet dat soort dingen nooit :).

Dikke X    » Post a Comment