<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Belangrijk

Okay, er zijn vandaag wat belangrijke dingen gebeurd die wel zeer het vermelden waard zijn.

Ten eerste, zoals ik al had gezegd, vandaag is mijn vader opgenomen in het ziekenhuis. Deze operatie zat er al een tijdje aan te komen, maar in verband met de conditie van mijn moeder is de operatie vervroegd. Mijn vader gaat morgenochtend geopereerd worden aan zijn rug, een hernia operatie. Het is best een gevaarlijke operatie, aangezien er 20 tot 30% kans is dat het mislukt... Naja, hij komt waarschijnlijk maandag weer thuis en is dan zeker een week of tien zoet.

Ten tweede, vandaag heeft mijn moeder de details over haar kanker gehoord, en vooral over de operatie. Ik ga er hier niet uitgebreid op in, alleen dan dat ze een slagingspercentage heeft van iets van 95% ofzo. Erg goed nieuws dus :).

Ten derde: ik voel me erg positief over mijn kansen maandag tijdens mijn tentamen statistiek. Heb het er vandaag nog even over de telefoon met Mascha over gehad en alles bij elkaar opgeteld: ja, misschien gaat het zelfs wel lukken. Ik moet een 6.5 halen.

En last, but certainly not least: er ontstaan plannen bij mij om het huis uit te gaan. Jaja. Ik zou erg graag iets van een flatje of iets dergelijks willen hebben in bijvoorbeeld Alkmaar of Heerhugowaard. Heb het er lang met mijn moeder over gehad en ze is er erg positief over. Het is nog in een pril stadium hoor; ik moet eerst bijvoorbeeld een betere baan hebben. Maar dan is het zeker te doen; Sven (mijn oudste broer) heeft een heel rijtjeshuis hier in Warmenhuizen (nieuwbouw) voor 400E in de maand-- Kai (mijn middelste broer), betaalde 300E in de maand voor een nieuwbouwjongerenwoning in Schagen. Dat zijn zeker geen onhaalbare prijzen, mits ik een iets beter betaalde baan kan krijgen, en wat reserves heb opgebouwd.

Ben er positief over, al zal het niet van de een op de andere dag gebeuren.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment