<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Renate's Verjaardag En The KingGister was Renate jarig! Renate is gister (alweer) 22 geworden, en ze vierde het dan ook gisteravond, gewoon bij haar thuis. Ik had afgesproken Sas op haar werk op te halen om 21:00, maar uiteindelijk hoefde ik alleen haar tassen even mee te nemen, omdat ze zelf te fiets naar Renaat ging.

Bij Renaat thuis was het al aardig druk, en ook erg gezellig. Ik gaf Renaat deel een van het cadeau (filmposter van Casablanca), op deel twee moet ze nog eventjes wachten. Sas en ik gaan namenlijk een sinaasappelpers voor d'r kopen :). Ze weet dit al, dus kan het hier gewoon neerzetten. Echt weer zo'n Renate-iets, om een sinaasappelpers te willen... ;). Het was een leuke avond, veel gelachen, met Sas het Kos-fotoboek bekeken (inclusief de inmiddels wereldberoemde Renate-tekeningetjes), nog wat serieus gepraat ook, en toenwas het een uur of twaalf en moest ik richting huis. De overgebleven mensen gingen nog uit, en ik begreep net van Renaat dat ook dat erg gezellig was!

---

Vandaag had ik een Elvis-aanval. Opeens pakte ik mijn "30 #1 Hits" CD van Elvis en propte 'm in mijn iBook... De rest van de dag heeft ie op repeat gedraaid... Wilde jullie toch even de lyrics van "In The Ghetto" geven... Zo ontzettend mooi...

As the snow flies
On a cold and gray chicago mornin’
A poor little baby child is born
In the ghetto
And his mama cries
’cause if there’s one thing that she don’t need
It’s another hungry mouth to feed
In the ghetto

People, don’t you understand
The child needs a helping hand
Or he’ll grow to be an angry young man some day
Take a look at you and me,
Are we too blind to see,
Do we simply turn our heads
And look the other way

Well the world turns
And a hungry little boy with a runny nose
Plays in the street as the cold wind blows
In the ghetto

And his hunger burns
So he starts to roam the streets at night
And he learns how to steal
And he learns how to fight
In the ghetto

Then one night in desperation
A young man breaks away
He buys a gun, steals a car,
Tries to run, but he don’t get far
And his mama cries

As a crowd gathers ’round an angry young man
Face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto

As her young man dies,
On a cold and gray chicago mornin’,
Another little baby child is born
In the ghetto


En dat in 1969... Erg veel is er niet veranderd in de VS... En wij gaan ook al die kant op...

Nog even afsluiten met een quote van The King Himself: "Ambition is a dream with a V8 engine."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment