<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Rare dag...Om de een of andere onbegrijpelijke reden was vandaag een ietwat rare dag... Ik had college van 13:30 tot 15:15, en kon dus wel lekker uitslapen vanmorgen. Op de heenweg in de metro zag ik Mas verderop voor me zitten, en gezien haar houding had ze waarschijnlijk d'r mobieltje in d'r hand. Dus ik sms'te "Kijk eens achter je ;)" en zodoende. Had wel iets.

Hoe dan ook. Een bijster bijzonder college was het niet. Renate had gisteravond beloofd de hele dag aardig tegen me te doen, en ik moet zeggen, ze hield zich er aan. Mascha en ik verwonderen ons nog steeds over het de "ik-zet-overal-streepjes-onder-en-achter" mentalitiet van onze prof, wat we dus echt grappig blijven vinden. Zoals ik al zei, het college zelf was niet bijster bijzonder, het was vooral weer leuk door de mensen om me heen :) (ja da's een compliment).

De terugreis met Henriette en Mascha was ietwat duffig- het was erg druk dus Hette moest op een leuning zitten en ik moest in het gangpad staan. Mas viel bijna in slaap, Hette las in De Wereld Van Sofie en ik probeerde stiekem een foto te maken van een wegdommelende Mascha (wat niet lukte, overigens :P). Verder leek de hele coupe wel in een soort roes; iedereen staarde suf voor zich uit. In de bus van Alkmaar CS naar Warmenhuizen was het al niet veel beter.

Heb ontzettend veel in de planning staan voor de aankomende weken. Maandag met Sas de citruspers voor Renate halen. Donderdag neemt Renate Sas en mij mee naar de bioscoop. Over twee weken gaan Mascha, Renaat en ik naar Boom Chicago. 19 Februari ga ik met Korporaal-generaal-majoor-binnen-dienst Marcel Louter en Economoon-in-wording Oscar Veldhuis naar de AutoRAI. Buiten dat hebben Mas en ik afgesproken minstens 1 keer per week naar De Kooper te gaan :).

Kennie wachten op da'alles :D.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment