<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Parental Advisory: (Apparently) Explicit ContentIk heb serieuze plannen een derde computer aan te schaffen (ziek ben ik, ziek!). Dit keer geen gewone x86 (Windows) computer, zelfs geen Mac: ik wil een Sun Sparcstation. Voor alle leken die dit lezen (zo'n beetje iedereen dus): een Sparc computer is anders als een "gewone" computer, het heeft een hele andere soort processor. Verder zal ik jullie niet vervelen met saaie en onzinnige details. Behalve dan dat zo'n ding 99E kost.

---

Verder nog iets? Naja niks bijzonders. Ben zo blut als een kanarie, het was rustig te werk, heb vrijgevraagd en gekregen (joechei) voor de AutoRAI, en ja dat was het wel.

PS: Ik luister nu naar "Jeanny" van Falco... Blijft een ziek nummer!

PS2: Hij is nu overgeschakeld naar "The Streets Of Philadelphia" van The Boss (da's dus Bruce Springsteen). Die kerel is echt een held.

PS3: Sprak net met Mascha over een zeer aparte kroeg in Amsterdam: eentje met alleen maar raar dansende Chinezen! Daar moet ik dus gewoon een keer heen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment