<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

OasisLaatst een Evis aanval, vandaag een Oasis aanval. Ik had nu eigenlijk op de universiteit moeten zitten, maar m'n portomonnee (inclusief rijbewijs en OV) ligt nog in m'n moeders auto-- en m'n moeder zit, met die auto, in Haarlem. Beetje lastig dus. Jammer, ik had zin om Mascha en Hette met sneeuwballen te bekogelen :P.

Hoe dan ook, ik zat dus ook even het internet af te struinen, en ik kwam dit tegen. De schrijver van dit sukje opperde dat Oasis een van de meest ondergewaardeerde bands ooit is. Hij vindt het tekenend voor de Amerikaanse smaak in muziek dat Oasis nooit echt van de grond is gekomen in de VS. De onderwaardering van Oasis komt waarschijnlijk voort uit de nogal arrogante houding van Liam Gallagher ("We're better than the Beatles"), maar dit doet niet onder voor de kwaliteit die Oasis elke keer weer weet af te leveren. Ook trekt de schrijver gelijkenissen met John Lennon en Paul McCartney. Volslagen overdreven, maar goed. Ik kreeg er wel zin ook een lijstje te maken met favoriete Oasis nummers...

6) The Hindu Times - Heathen Chemistry

Dit nummer staat in deze top-zes puur vanwege het fenomenale gitaarspel. Echt, ik dit gitaarwerk komt in de buurt van de solo op "Hotel California". Het is geen Mark Knopfler, maar zeker net zo aanstekelijk. Absoluut een keer luisteren allemaal.

5) Live Forever - Definitely Maybe

De text van dit nummer spreekt mij zeer aan. Ook de muziek loopt heerlijk. Maar die tekst... "Maybe I don't really want to know/How your garden grows/I just want to fly//Lately did you ever feel the pain/In the morning rain/As it soaks it to the bone//Maybe I just want to fly/I want to live I don't want to die/Maybe I just want to breath/Maybe I just don't believe/Maybe you're the same as me/We see things they'll never see/You and I are gonna live forever"

4) Champagne Supernova - (What's The Story) Morning Glory?

Een erg lang nummer, de afsluiter op hun meest succesvolle album (What's The Story) Morning Glory?. Het mooie aan dit nummer vindt ik het feit dat nummer ongelooflijk veel betekenissen kan hebben-- Noel Gallagher zei het zo: "Some of the lyrics were written when I was out of it. There's the words: 'Someday you will find me/ Caught beneath a landslide/ ln a Champagne Supernova in the sky'. That's probably as psychedelic as I'll ever get. It means different things when I'm in different moods." Uiteindelijk vindt Noel zelf dat het eigenlijk nergens over gaat. Een soort "Bohemian Rhapsody", maar dan wel goed.

3) Married With Children - Definitely Maybe

Dit nummer is echt zo'n typisch mannennummer, eigenlijk. Of Oasis ook daadwerkelijk de familie Bundy in gedachten had tijdens het maken van dit nummer weet ik niet... Maar het moet haast wel: "I hate the way that even though you/Know you're wrong you say you're right/I hate the books you read and all your friends/Your music's shite it keeps me up all night//And it will be nice to be alone/For a week or two/But I know that I will be/Right back here with you".

2) Wonderwall - (What's The Story) Morning Glory?

Behoeft geen uitleg, lijkt mij. Hun grootste hit. Het is dan wel een cover, maar wel een cover van een zeldzame kwalitiet. Voor mij is dit een van de mooiste nummers ooit gemaakt- en misschien wel het beste nummer van de jaren '90. In ieder geval een van de beste. Toch niet op nummer 1-- het is tenslotte een cover.

1) Stop Crying You Heart Out - Heathen Chemistry

"Hold up
hold on
don't be scared
you'll never change whats been and gone

may your smile (may your smile)
shine on (shine on)
don't be scared (don't be scared)
your destiny may keep you warm

cos all of the stars
are fading away
just try not to worry
you'll see them some day
take what you need
and be on your way
and stop crying your heart out

get up (get up)
come on (come on)
why're you scared? (i'm not scared)
you'll never change
whats been and gone

cos all of the stars
are fading away
just try not to worry
you'll see them some day
take what you need
and be on your way
and stop crying your heart out

cos all of the stars
are fading away
just try not to worry
you'll see them some day
take what you need
and be on your way
and stop crying your heart out

we're all of us stars
we're fading away
just try not to worry
you'll see us some day
just take what you need
and be on your way
and stop crying your heart out
stop crying your heart out
stop crying your heart out"


Zo ontzettend mooi... Geloof niet dat ik erg veel meer hoef te zeggen. Voor mij betekent dit nummer maar een ding: mensen moeten niet zo zeiken en gewoon accepteren wat ze toegeworpen krijgen. Hier in de westerse wereld krijgen we alles op een presenteerblaadje; we leven als goden, we hebben zo'n beetje de halve wereld gebruikt om zelf heerlijk rijk en comfortabel te kunnen leven. En nog klagen we over files, koevangers op SUVs, een trein die vijf minuten te laat is en meer van dat soort onzin. Wees godverdomme eens blij met wat je hebt!! Natuurlijk klaag ikzelf ook, hooho, ben niet perfect ofzo-- maar het gaat erom dat mensen in ons comfortabele wereldje het perspectief verliezen. Mensen gaan verdomme het halve land platleggen door stakingen als ze bij wijze van spreken 0.1% van hun loon moeten inleveren. Sodemieter toch een eind op, er zijn mensen op deze wereld die niet eens die 0.1% PER JAAR verdienen. Goed, ik zal ophouden.

Goed een ietwat hard einde, maar het is wel hoe ik tegen de wereld aankijk (het beste is dat overigens verwoord in "The Last Resort" van The Eagles, maar dit terzijde). Tijd voor koffie.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment