<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Nieuwjaarsduik!!Lachen vandaag!! Ik, Marcel, Oscar en Erik Jan hebben vandaag de nieuwjaarsduik gedaan!! DRIE KEER!! Wij zijn echt stoer.

Het was echt prachtig, Jorien, Daphne en Lizet waren ook mee maar zij doken zelf niet (verschil moet er wezen he). Alleen m'n voeten werden echt koud... Tering, ze benne nu nog niet warm, echt ziek. Fantastisch, dit is zeker weten een blijvertje-- volgend jaar weer!!!

Update: Foto is onderweg!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:56 PM, by Blogger sugarfreespider

Vet!!!
Ik kwam Daphne gister tegen in de stad en die vertelde het ook...zowaar 3 keer, ben trots op jullie :)    » Post a Comment