<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Eerste Schooldag GevierdGoed het nieuwe schooljaar is dus weer begonnen woensdag, en om dat te vieren (jaja we vinden wel een excuus) zijn ik, Mas en Renaat dinsdag avond de kroeg ingedoken in Amsterdam (De Kooper op 't Leidscheplein). Het was erg gezellig, hebben lopen praten over van alles en nog wat, en erm, wat gedronken natuurlijk. Renaat en ik bleven die nacht bij Mascha slapen, en ik zag dan ook voor het eerst haar kamer in Amsterdam. Het is echt een leuke plek en kamer waar ze woont, en nadat ik het voor het eerst zag ben ik dan ook weer een paar procent opgeschoven, richting op mezelf wonen. Mas vroeg nog of ik tussen hen in wou liggen, maar mocht niet van Renaat (Edit: kan ik me overigens wat bij voor stellen hoor :P )... Renaat, je moet ook altijd alles verpesten :P (Grapje, maar dat weet je wel).

Hoe dan ook, het was een leuke avond. De volgende dag hadden we de wekker om 11:30 gezet, want we hadden wel gewoon dus het eerste college. Het ging allemaal net aan, veel rennen enzo, maar we waren maar een paar mintuen te laat. We hebben nu drie weken lang Filosofie-- heeft weinig te maken met Psychologie natuurlijk, maar goed, iedere richting krijgt het zowat. Wel interessant, maar ook niet meer dan dat.

De volgende dag was echt zo'n dag waarop wel weer bleek dat als ik een meisje zou zijn, ik uber-blond zou wezen. Mas en ik hadden, na "lichte" druk van Renate (edit: maar wel zeeeeer verstandig van Renate :D), besloten colleges statistiek te gaan volgen. Hardstikke fanatiek dus. Hoe dan ook, we besloten dus de voglende dag stat te gaan doen. Ik sms'te het juiste lokaal+tijd naar Mas die avond. We moest om 9:00 bij 10A00 zijn. Ik was er rond 8:45, maar vondt het al pittig stil. Om 9:00 kwam Mas de lift uitgelopen,maar, tsjah, erm, d'r was nog steeds niemand te bekennen buiten ons tweeen. Juist...

We zochten een computer op, en daar vonden we het: we hadden dinsdags en woensdags college stat... Niet op donderdag... Goed. Juist. Voelde me nogal pittig blond.

Aangezien we wel gewoon college hadden later die dag, besloten we maar even Amsterdam in te gaan dan. Mas opperde het idee naar de bioscoop te gaan, maar die waren nogal gesloten (wat wil je om 10:30) en dus stelde ik voor een paar goedkope films te kopen en die bij haar te gaan kijken, en dat deden we. Was gezellig!

Daarna nog college gevolgd, en toen zat ook die dag er alweer op. Vandaag ook nog even een college gedaan, cadeautje gekocht voor ons Renaatje, en zit nu dus te typen achter m'n iBook. Luisterend naar "Sunday Bloody Sunday" van U2. "Fuck the revolution! They don't talk about the glory of killing for the revolution. What's the glory in taking an old man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children? (...) To leave them dying, and crippled for life, under the rubble of the revolution, that the majority of the people in my country don't want."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment