<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Bla

Was niet een echt bijzondere dag op school. Ff themaatje gedaan, en daarna meteen naar huis. Thuis ff gechilled, Skype uitgeprobeerd met een paar van de gasten van SkyOS, was we lachen.

's Avonds met Sas eventjes de stad ingedoken om cadeautje te kopen voor ons aller Renaat. Was gezellig!

Okay, dees is leuk:

<@RuebiaYat> GoodScrat: has God spoken to you lately?
<@GoodScrat> I don't talk to myself

;)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:30 PM, by Anonymous Anonymous

Haha, hi mop, we zijn goed geslaagd voor dat cadeau hè. Wie had er ook alweer gelijk??? Jaja eerst jij, maar wie het laatst lacht....;)
Vond het gezellig.
Dikke X Sassaaa    9:36 PM, by Blogger Thom Holwerda

Jaja je hebt gelijk (zei hij, tandenknarsend) :P. Ben blij dat dat allemaal gelukt is voor Renate!

Dikke X    » Post a Comment