<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d2507670256471114478', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Sascha's verjaardag en U2Naja ik was ziek de laatste paar dagen, griepje, dus ik heb de meeste tijd in bed liggen niksen. Heel enerverend, dat plafond. Maar goed, het gaat inmiddels tien keer beter, en ik was gister dan ook gelukkig gewoon op Sascha's verjaardag. Sassaaa was de 26e 23 geworden en dus moest dat gevierd worden. Eerst bij haar thuis, en later op de avond ook in de stad. Ik ben dan niet mee de stad in geweest (geen zin om de goden te verzoeken en m'n nieuwjaarsweekend nog meer te verkloten), maar het was toch ontzettend gezellig :). Zag nu ook voor het eerst Sas d'r oudere zus Nanda, en ik moet zeggen dat Sas en Nanda nogal op elkaar lijken-- niet qua uiterlijk, maar qua gedrag. Echt grappig gewoon, op het eerste gezicht verwacht je dat echt niet namenlijk. Het was een leuke avond!

Vandaag nog ff nieuwe schoenen gekocht, met de bonnen die ik van m'n werk had gehad, dus ze kostten me gene ene reet. Was dan ook vrij snel klaar, en het was lachen om door Maret geholpen te worden, haha. Ook heb ik de nieuwe CD van U2 gekocht, "How To Dismantle An Atomic Bomb". Goeie CD.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment