<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9152441\x26blogName\x3dCogs+can+think.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thom-holwerda.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thom-holwerda.blogspot.com/\x26vt\x3d8258350254109649107', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cogs can think.

I'm a mere, tiny, insignificant cog in a whole clockwork of stupidity.
The little cog that wanted to break free, I am.

Duim voor me!!To: information@astonmartin.nl
From: slakje@quicknet.nl


Geachte heer/mevrouw,

Dit zal waarschijnlijk een van de vreemdere verzoeken zijn die u ontvangt. Toch hoop ik dat het volgende mogelijk is.

Ik ben een groot fan van de Aston Martin DB9. Vanaf het moment dat ik hem voor het eerst zag op de televisie, bij het alom erkende autoprogramma "Top Gear" van de BBC, was ik zo zeer onder de indruk dat ik altijd hoopte de DB9 een keer op de weg tegen te komen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, en gezien de exclusiviteit van het merk zal dit ook wel niet snel gebeuren.

Zo kwam ik op het idee om bij een officiele Aston Martin dealer langs te gaan, om de DB9 in de showroom te bekijken, en er eventueel een aantal foto's van te nemen. Maar eerst wil ik natuurlijk weten of u daar geen problemen mee heeft. Ik wil natuurlijk niet dat u vreemd op kijkt als er een 20-jarige student uw showroom binnenkomt met een digitale fotocamera. Ik hoop dat u hier geen problemen mee zou hebben.

Bij voorbaat dank,

Thom A. Holwerda
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:49 AM, by Anonymous debt consolidation

Do you need free debt consolidation? Well, look no further. I help you for free my friend. I have tried and tested all sites But, the best was debt-consolidation.com. So, let me help you. Fill in the form today for free. And be debt free. Get credit repair today!    » Post a Comment